بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, January 29, 2008
 
بدون حتی یک گلوله
بدون حتی یک گلوله
دشت از سم پر بود
پرنده ها برای
رضا و محسن
گریه می کردند
جنازه من را
توی آب نیاندازید
جنازه ام سمی است
این آبراه خون آدمهاست
باید همیشه تمیز بماند
به مادرم بگویید
هر چار بچه ات مردند
بدون شلیک حتی یک
نه از اینور سنگر
نه از آنسو
آسمان پر از سم بود