بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, October 22, 2007
 
می گفت "همه عشقها با سیگار شروع می شود" بعدش می گفت "من خر بودم قبل اینکه بیایم اینجا سیگاری نبودم حواسم به عاشقی و اینها نبود چون همه عشقها با سیگار شروع می شود" آخرش آنقدر روی آن کوه لعنتی سیگار کشید تا دیده بانهای عراقی دیدند و نزدیک های ظهر منفجر شد...