بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 8, 2007
 
شب
سنگ توی سنگر
از دشمن
غنیمت است
شب
خاک توی سنگر
از دشمن
غنیمت است
شب
پیژامه غنیمت است
قمقمه غنیمت است
خنجر غنیمت است
دوشکا غنیمت است
ودکا غنیمت است
این دانه کشمش
و این خواب و آرامش هم
غنیمت است
ولی غنیمت نیست
آن را
از خانه آوردم