بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Wednesday, August 15, 2007
 
شیر علی هنو
پشت ای قله اس
شیر علی هنو
می چکونه
تا گلوله هس
شیر علی زنده اس
گلوله ام که تموم شه
شیر علی
برنوی خالی رو
رو یه دشت خالی
می چکونه
با گلوله عمیق زرد
درست میون پیشونی
با دستمال بسه قرمز
رو به دستای زخم مهربونی