بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, June 16, 2007
 
شبها
خواب می بینم
که مرده ام
و تو
حضرت فاظمه ای
آمده ای
و ماچ کرده ای روی پیشانیم را
و خدا من را
به خاطر آن دختر عرب
که دیشب کشتم
و مادرش فحشم داد
بخشیده
خواب دیدم
که مرده ام
تو آمدی
و من رستگار شدم