بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, June 15, 2007
 
گفت "یک روزی می رسد که آدم می فهمد مرده بعد با مسلسلش راه می افتد و به تمام فرمانده ها با گریه شلیک می کند و بعد فرار می کند می رود خانه سرش را زوی زانوی دوست دخترش می گذارد و هیچ فایده ای نخواهد داشت" آشغالهایش را جمع کرد و گفت "من می روم آخرش تیربارانم می کنید به درک!"