بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, May 18, 2007
 
گفت "
بگو صلح خنده دار است
آدم
رگبار
گلوله
موشک
مرگ"
گفت
" بگو
چرت و پرت نبافند
جنگ پایان زندگی نیست
مثل مرگ
"
و بعد
مثل دیوانه ها پرسید
" چرا آخر من
مردم؟
آخر چرا من؟ "