بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, March 23, 2007
 
کفنت را مرتب کن سرباز
چکمه ات کجاست؟
یکی بیاید این حیف نان را
از توی قبرستان جمع کند
آبروی ارتش را برده
هی جانی
این احمق بدون تابوت
گه می خورد توی قبرستان ارتش
راه می رود
خبر دارت کو؟
امشب تکیه می آیی؟
نارنجک خورده باشی
فردا قرار است آقا بیاید
امشب تکیه می آیی؟

دشت از صدای ما پر است سردار
آسمان را بیخود
دوربین می اندازی
گوش کن
گوش کن
همه ما اینجاییم
فک کن
گوش کن