بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, February 6, 2007
 
زنده ها این طرف
مرده ها اینطرف
هیچکدام از زنده ها
عاشق مرده ها نباشد و برعکسش
مرده ها را سریع دفن کنید
از هر وری که باشند
ایرانی یا عراقی
بعثی یا یانکی
یانکی یا رینگو
مهم این است
که به قدر کافی گلوله خورده باشند
و خاک کافی ریخته باشید
پلاک ها را همان زیر خاک بگذارید
از شنیدن اسمش هم گریه ام می گیرد