بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, February 10, 2007
 
فرمانده ام
جان گفت
مسلسل را بردار
هدف بگیر
و فکر مزرعه نباش
گرینگو
یک لحظه
فکر نارنجکی که ترکیده
فکر عباس و
مهدی و اینها
فکر آتش گرفته ام هایش
تفنگ تو
بزرگتر است
پس تو پیروی
یک شیشه دارم
یک سیگار
و دوست دختری که به نمی دانم در
کیر بزرگتری گریخته
در زمانی ماضی
راست می گفتند
سرباز که باشی
با هر تفنگکی
آخرش می بازی