بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, January 8, 2007
 
سئوال فرمانده
این بود
"رایشتاگ کدام ور است؟
باید می رفتم
می گفتم
که ما شکست خورده ایم
صحرای سیبری سرد است
اعدام می شوم حتما
مهم نیست
باید حتما ولی
برای پیشوا گزارش بنویسم
پیشوا باید بداند
ما
توی فاو دور خوردیم
خرمشهر
آسان فتح نمی شد
همه را باید به پیشوا بگویم
من چرا گمم؟
من چرا هیچ جا را نمی بینم
ببینم مجید نکند ما تیر خورده باشیم
مجید
مجید
کجایی مجید؟"
صدای هیچکس دیگر
مجید را بیدار نخواهد کرد