بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, January 5, 2007
 
برای دیگران نمی دانم
برای من
گلوله کاملا غمگین بود
یاد زلفهای تو افتادم
یاد باد
توی موهایت
و غمگین ترین غزل دنیا
به خاطرم آمد
درباره مرگ عاشق
و هجران
برای دیگران نمی دانم
برای من
مردن
آسان بود
غمگین و آسان
تو آمدی روی ایوان خانه
رخت پهن کردی
مادرت صدایت زد
مادرم صدایم زد
و دنیا یکباره
توی هم رمبید