بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, January 22, 2007
 
"اینکه جنگ نبود
دیدید حرف من درست بود
جنگ عاشقی می خواهد
که در شما ها نیست
جنگ جنم می خواهد
جربزه می خواهد
شما که طاقت چار تا گلوله را ندارید
گه می خورید روی قبرتان پرچم گذاشتید"
ژنرال از توی رختخواش
از جنازه سربازها سان می بیند