بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, December 25, 2006
 
گلوله آمد
در سنگر را زد
گفت
من
مال فیلمهای جان وینم
گفته بیا بخور توی سنگر مهدی
مهدی هست؟
گفتیم
نمی دانیم
یک مهدی اینجا بود
توی جنگ قبلی شهید شد
پرسید
بار چندمش بود
کجا؟
توی دهلویه
گفتم نه بابا
تازگیها
دهلویه آرام است
گفت
باید گلوله باشی تا بدانی
هیچ جای دنیا آرام نیست
بعد سکوت کرد
به سمت آسمان رفت
و توی آسمان منفجر شد