بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, December 31, 2006
 
مرا ولی
عمیق دفن کن
دنیا برایم چیزی نداشت
نمی خواهم صدای پوتین
تق تق
که تا ابد از اینجا می گذرد می دانم
مرا بیدار کند
اگر بیدار شوم
مرا دوباره می برند سربازی
مادرم دوباره می آید
توی سر زنان
خواهرم دوباره شوهر خواهد رفت
مرا عمیق دفن کن
و دشت را بنفشه بکار
من زیاد درد کشیدم