بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, November 11, 2006
 
حل شد
قبل اینکه توپها
خمپاره خمپاره
اینجا بیایند
یک گلوله ناچیز من را خلاص کرد
و تافتون حاجی
در گلویم ماند
خلاص شد
باد زد
شمع خاموش شد
و پروانه ها
ناکام
از روی صورت زهرا پرکشیدند
"یا زهرا !
من شهید شدم
گلوله جای بدی خورده
گلوله جای بدی خورده"