بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, October 5, 2006
 
تانک
ماشین بزرگ است
سوار تانک شو
به عابران پیاده نگاه نکن
آدم را له کن
خانه را آتش بزن
علف را له کن
جنگل را آتش بزن
برو برو
تا به آخر آر پی جی رسیدی
حالا
بوم
هیچ کس سوختنت را نمی بیند