بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Tuesday, October 10, 2006
 
يك آواز محلي بخوان سرباز
تمام دشت
تشنه آواز هاي تو هستند
دل فرمانده ها گرفته
اسيرها اعدام شدند
مجروحين بي هوشند
خون زيادي از سربازها رفته
سرم تمام شده
آب نداريم
ظرفها سوراخ است
و چكمه هاي سربازان
تمام ستاره ها افتاده
ماه تاريك است
طوفان آمد
روز و شب يكي است
آزاده ها اسير گشته اند
از گلوي بريده ات
آواز بخوان سرباز
روز خسته
تشنه آوازهاي توست