بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Sunday, September 3, 2006
 


 یک وجب ِ خونی مانده بود

تا عکس پاره پاره ات
که خمپاره پاره بود آسمان
و من لکنت
آآآآقا ت َُ تُ را به خدا
و عکس تو را باد برد
شب در کنار عدنان خوابیدی
آن سوی اروند . . . که از میان پیشانی من گذشته بود