بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Saturday, September 23, 2006
 
فرمانده
کلاه آهنی دارد
سرباز
کلاه آهنی دارد
گلوله
کلاه آهنی دارد
و هیچ کس برای هیچکس
کلاه بر نمی دارد
سرباز می افتد
توی جاده کلاهش می افتد
گلوله می خورد
توی سینه کلاهش به کار می آید
فرمانده می ترسد
توی جبهه کلاهش را سفت می کند