بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, September 18, 2006
 
هيچ چيز اينجا
شبيه چيزهاي آن جا نيست
كتريش جوش نمي آيد
پتويش سوراخ است
سيگارش نميچسبد
دلش براي ميترا
دلم براي رقيه
دلت براي من
تنگ مي شود
اين جنگ لعنتي
كي؟
تمام نخواهد شد
من تير ميخورم
منتظر نباش