بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Thursday, July 27, 2006
 
سرباز اول
مرد کوچک و ژولیده ای بود
دستانش را می گرفتند
می گفتند
از ما دفاع کن سربازم
دختران به او
دست می زدند
و روی موهای سینه اش دست می کشیدند
و او برایشان از
دندان مرده می آورد
یا زنانشان برای کنیزی
سرباز آخرین
سرباز مرده بود
تنها ترین بیابان دیگران یا
زخمی ترین به داغهای شمشیر