بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Friday, July 21, 2006
 
سرباز گلوله نخورده مرده
زیاد است.
سرباز هیچ جنگ ندیده.
[توی کامیون راحت می شود زد آدم را وقتی دارد زیر پتو و با شمع برای نامزدش شعر عاشقانه می نویسد]
فاطیمه جان
قهرمان من باشی
من بیایم
پابرهنه سر برهنه تو
حیات دارید نه؟
کچلی های
توی کله ام را تو
مهربانانه
درق
F-15 با سرباز مهربان نیست
هر چه مهندسها می سازند
با سرباز
تنها
فاطیمه
مهربان بود
شوهرش دادند