بی پلاکی های جنگی که نیامده

توی جبهه ها همه جبهه ها یک قبری هست که شاعر لاغری توی آن خوابیده این برای هیچ کس مهم نیست یکسری آدمند که توی بیابان می افتند و هیچ کس سراغشان را نمیگیرد آدمهای بی عرضه ای که قبل از آنکه بتوانند فرار کنند گلوله خورده اند. این هیچ خوب نیست این اصلا عادلانه نیست. آدمها بالفرض هم که بمیرند نباید توی بیابان بی پلاک بمانند. پلاک خیلی مهم است پلاک سرباز از تفنگش خیلی بیشتر ارزش دارد. یک کسی باید یادش باشد. یک کسی باید یادش بیاید...

 

 
   


Monday, September 25, 2006
 
برگ از درخت افتاد
باد روی پاشنه می چرخید
1365
1366
1367
هشت سال خورشیدی
مترسکی شده ام پشت خاکریز
در سنگر
تمام عکس ها را سنگسار
بوی لنج و خور می آید
کوسه ها گوشت جنگزده ها را نمی خورند
بی دلیل و بی هوا
اما